3 februari 2017

Normaal gesproken dienen zorginstellingen deze documenten voor 1 juni in het volgende boekjaar te deponeren. Zeelandcare heeft hiervoor uitstel gekregen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), door de complexe onderlinge verrekening van de kosten met het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) en daaruit voortgevloeide administratieve problemen.

Financiële resultaten 2015

Uit de jaarrekening 2015 blijkt dat de omzet  van Zeelandcare is gestegen van € 8.4 miljoen in 2014 naar ruim € 12.6 miljoen in 2015. In het Strategisch Meerjarenplan was de doelstelling het realiseren van een omzet van € 10 miljoen voor 2016. Zeelandcare groeit dus veel sterker dan verwacht. In 2015 behandelde Zeelandcare 11.259 mensen, drie keer zoveel dan het jaar ervoor.

Maar deze sterke groei van aantal behandelingen en omzet heeft ook een keerzijde. Bij het opstellen van de jaarrekening 2015 bleek een onevenredige stijging van de kosten ten opzichte van de omzet, opgebouwd in de afgelopen jaren. Ook bleken er correcties nodig over de afgelopen jaren, die een negatief effect hadden op de resultaten. Het resultaat van Zeelandcare komt door het complex van oorzaken uit op een verlies van € 1.1 miljoen.

Een bittere pil, maar we slikken hem liever nu in één keer. Er zijn meteen maatregelen genomen om de exploitatie sluitend te laten zijn. Op de jaarrekening is nu in één keer een voorziening opgenomen waardoor het resultaat negatief uitvalt. Daarbij is uitgegaan van het meest negatieve scenario. Gezien de opnieuw verwachte stijging van de omzet voor 2016 en de  kostenbesparende maatregelen die direct zijn doorgevoerd naar aanleiding van de resultaten in 2015, ziet de directie voldoende mogelijkheden om de onderneming in continuïteit voort te zetten.

Kwalitatieve resultaten 2015

Zeelandcare heeft zich in deze afgelopen vijf jaar neergezet als een serieuze speler in de Zeeuwse gezondheidszorg, waar patiënten terecht kunnen voor zorg met persoonlijke aandacht in een plezierige omgeving. Een niet te negeren indicator hiervoor is de hoge patiënttevredenheid. Deze ligt op een gemiddelde van 8,9. De kwaliteit van de geleverde zorg is hoog. De locaties van Zeelandcare worden jaarlijks getoetst aan de eisen voor het keurmerk van Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) en Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorg (HKZ). Dit betekent dat ieder jaar opnieuw een onafhankelijke visitatiecommissie nagaat of voldaan wordt aan het van toepassing zijnde normkader en of eerder geconstateerde aanbevelingen zijn opgevolgd.

Continuïteit van de patiëntenzorg

De gepresenteerde resultaten hebben betrekking op 2015 en hebben geen invloed op de huidige zorgverlening. Patiënten kunnen een afspraak voor een behandeling bij Zeelandcare blijven maken.

Heroriëntatie op de samenwerking door aandeelhouders

De aandeelhouders van Zeelandcare (ADRZ en Zorg Invest Zeeland) zijn bezig met een heroriëntatie op de samenwerking. De huidige Raad van Bestuur van het ADRZ heeft een andere visie op de samenhang tussen de acute ziekenhuisvoorzieningen in Zeeland en  de planbare zorg, in lijn met de visie van de Commissie Toekomstige Zorg Zeeland. In 2012 werd de planbare zorg door de toenmalige directie van het ADRZ voor een groot deel uitbesteed aan Zeelandcare. Ook de financiële resultaten en onderlinge verrekening van kosten zijn hierbij onderwerp van gesprek. Begin volgende week wordt een definitief besluit verwacht.

 

Naar overzicht