Voor een goede kaakchirurgische behandeling houdt MKA groep van iedere patiënt een medisch dossier bij. U heeft het recht om MKA groep te verzoeken om inzage, afschrift (kopie) of rectificatie van uw dossier.

Uw dossier wordt grotendeels bijgehouden in één centraal Elektronisch Patiëntendossier (EPD) waarvan alle zorgverleners gebruik maken. Uw dossier wordt te allen tijde vertrouwelijk behandeld volgens de regels die hiervoor gelden.

In de wet is vastgelegd wat uw rechten en plichten op het gebied van dit patiëntendossier zijn en op welke manier medewerkers van MKA groep om moeten gaan met uw persoonsgegevens. Dit staat beschreven in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In de privacyverklaring op onze website kunt u hier meer over lezen.

Wat staat er in het medisch dossier?

Bij MKA groep registreren we alle gegevens die voor uw behandeling nodig zijn in het medisch dossier. In het dossier staan:

  • Uw persoonlijke gegevens
  • Aantekeningen over uw gezondheidstoestand
  • Gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen
  • Bevindingen van uw behandelend arts
  • Bevindingen van overige betrokken artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners die bij uw onderzoeken en behandelingen betrokken zijn

MKA groep bewaart uw dossier conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst minimaal 20 jaar en mogelijk langer als dit nodig is voor een goede zorgverlening.

Wie heeft er recht op een kopie van uw medisch dossier?

Anderen dan uzelf, bijvoorbeeld uw familie, hebben alleen recht op inzage of een kopie van uw medisch dossier als u hen daarvoor heeft gemachtigd. Bij patiënten jonger dan 12 jaar hebben de ouders en wettelijk vertegenwoordigers recht op inzage in het medisch dossier en recht op een kopie hiervan. Bij kinderen van 12 tot 16 jaar is zowel de toestemming van het kind als van de ouder nodig.  Jongeren vanaf 16 jaar moeten de aanvraag persoonlijk indienen en ondertekenen. Een ouder die geen voogd is, heeft geen recht op een kopie van het medisch dossier van een kind.

Nabestaanden
Nabestaanden hebben geen recht op inzage in het medisch dossier van een overledene. Hiervan kan worden afgeweken als:

  • Er sprake is van zwaarwegende redenen (bijvoorbeeld bij een erfelijke ziekte in de familie)
  • Aangenomen kan worden dat de overledene geen bezwaar zou hebben gehad (bij leven afgegeven machtiging voor inzage in het dossier na overlijden)

Bij vragen kan er wel een nabestaandengesprek aangevraagd worden bij de behandelend arts.

Kopie aanvragen van uw medisch dossier

Patiënten en hun wettelijk vertegenwoordigers kunnen een aanvraag kopie medisch dossier indienen bij MKA groep. Hiervoor maakt u gebruik van het ‘aanvraagformulier inzage of kopie van uw medisch dossier’. Op het aanvraagformulier geeft u aan welke informatie u wilt ontvangen. Het is belangrijk dat u het aanvraagformulier volledig invult en ondertekent. Vervolgens stuurt u dit formulier terug naar MKA groep, Poelendaelesingel 12, 4335 JA Middelburg of per mail aan info@mkagroep.nl.

Formulier - aanvraag kopie medisch dossier -MKAgroep - Algemeen_2.pdf

Als u iemand wilt machtigen omdat u zelf de aanvraag voor een kopie of inzage van uw medisch dossier niet kunt doen vragen wij u onderstaand machtigingsformulier in te vullen en dit per post of mail bij MKA groep in te dienen. Dit kan naar MKA groep, Poelendaelesingel 12, 4335 JA Middelburg of per mail aan info@mkagroep.nl.

Formulier - machtiging kopie medisch dossier -MKAgroep - Algemeen_1.pdf

Voor het ophalen of inzien van uw medische dossier kunt u (of de gemachtigde), zodra u hiervan bericht heeft ontvangen, naar de betreffende locatie van MKA groep komen. U moet uzelf dan kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Wij zorgen dat uw dossier uiterlijk binnen 3 werkdagen gereed ligt.

Second opinion of behandeling bij een andere kaakchirurgische zorgverlener

De kaakchirurgische zorgverlener waar u naartoe gaat voor een second opinion of behandeling, kan ook uw gegevens opvragen bij uw kaakchirurg van MKA groep. Hiervoor kan de betreffende kaakchirurgische zorgverlener een schriftelijk verzoek indienen bij het secretariaat van het specialisme waar u onder behandeling bent. Dit verzoek dient altijd vergezeld te gaan met een door u getekende akkoordverklaring.

Wat zijn de kosten?

Een kopie of het inzien van uw medisch dossier is in principe kosteloos behoudens misbruik. Bij opnieuw aanvragen brengen we wel kosten in rekening. Dit zullen wij dan tijdig aan u mededelen.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan op werkdagen contact op met ons patiënt contactcentrum via telefoonnummer 088 190 190 1. Zij kunnen u in contact brengen met het secretariaat van uw behandelend kaakchirurg.