Privacyverklaring

MKA groep hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door MKA groep, bij de uitvoering van onze dienstverlening op het gebied van Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie.

MKA groep is een zorgorganisatie met verschillende locaties in Zeeland, West-Brabant, Zuid-Holland en Gelderland. Zo brengen wij ziekenhuiszorg weer dicht bij u. Bij MKA groep kunt u terecht voor een groot aantal behandelingen op het gebied van planbare zorg. Dat is zorg waar u van tevoren een afspraak voor maakt en die niet spoedeisend is.

Onze locaties zijn kleinschalig en onze medewerkers nauw betrokken bij uw zorgtraject. Bij MKA groep staan kwaliteit, veiligheid en persoonlijke aandacht voorop. Wij gaan daarom ook zorgvuldig om met de persoonsgegevens die wij verwerken en houden ons daarbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’). Dit betekent onder andere dat MKA groep:

 • u op begrijpelijke en transparante wijze informeert over hoe en voor welke doeleinden de persoonsgegevens worden verwerkt;
 • persoonsgegevens alleen voor welbepaalde doeleinden verwerkt en de gegevensverwerking baseert op één van de in de AVG genoemde grondslagen;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • u vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • u informeert over uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door MKA groep worden verwerkt;
 • geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteert.

Publicatiedatum: 19-08-2022

Om uw gegevens te mogen verwerken is er op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een grondslag nodig. Hieronder is te lezen welke grondslagen bestaan:

 • toestemming;
 • vitaal belang;
 • wettelijke verplichting;
 • algemeen belang;
 • noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst;
 • gerechtvaardigd belang.

In sommige gevallen heeft MKA groep uw toestemming nodig voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Een voorbeeld waarbij wij op grond van uw toestemming uw gegevens verwerken is voor het verzenden van een nieuwsbrief. Toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Er zijn ook gevallen waarbij MKA groep gebruik kan maken van een andere grondslag. Denk hierbij aan:

 • de verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een (behandelings)overeenkomst;
 • de verwerking is noodzakelijk om uw vitale belang (in kader van gezondheid) of die van een ander te beschermen;
 • de verwerking is noodzakelijk omdat er sprake is van een aan MKA groep opgedragen wettelijke taak.

Indien er sprake van één van de hiervoor genoemde grondslagen kan MKA groep zonder uw toestemming uw persoonsgegevens verwerken.

Persoonsgegevens die MKA groep verwerkt op grond van de Wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) worden bewaard tot maximaal 20 jaar na de laatste behandeling.

In afwijkende gevallen bewaren wij uw persoonsgegevens langer indien de wet ons verplicht om uw gegevens langer te bewaren of indien het langer bewaren van uw persoonsgegevens voortvloeit uit de zorg van een goed zorgaanbieder. Daarnaast kunnen wij met uw uitdrukkelijke toestemming uw persoonsgegevens gedurende een langere periode bewaren.

Gegevens van sollicitaties worden 4 weken na sluiten van de vacature vernietigd; na toestemming kunnen we ook uw sollicitatie in onze vacature portefeuille langer bewaren (tot max. 1 jaar).

Persoonsgegevens van bezoekers van de website worden verwijderd nadat een vraag of verzoek is beantwoord of een opmerking is verwerkt. De uitzondering daarop zijn persoonsgegevens die worden verwerkt in een Elektronisch Patiëntendossier voor (toekomstige) behandeldoeleinden.

Hieronder lichten wij toe in welke gevallen wij uw persoonsgegevens kunnen verstrekken aan derden.

 • Huisarts of tandarts. In het kader van ketensamenwerking en zorgverlening wisselt MKA groep de persoonsgegevens uit met uw huisarts en/of tandarts. Hierbij valt te denken aan geboortedatum, geslacht en medische- engezondheidsgegevens;
 • Zorgverzekering. Om de geleverde zorg zo optimaal mogelijk af te wikkelen op financieel gebied, heeft MKA groep direct contact met uw zorgverzekering. Daarbij worden persoonsgegevens uitgewisseld als geboortedatum en Burgerservicenummer;
 • Ziekenhuis, in het kader van spoedzorg. Ziekenhuis en MKA groep zijn zelfstandig verantwoordelijk voor hun registraties. Omwille van het leveren van spoedzorg ontvangt MKA groep persoonsgegeven en aanvullende medische gegevens waaronder diagnostische data (zoals CT-beelden) van het betreffende ziekenhuis. Ontslaginformatie gaat retour naar het betreffende ziekenhuis.

Voor alle andere verstrekkingen aan derden wordt door MKA groep altijd uitdrukkelijk toestemming gevraagd, tenzij dat niet hoeft volgens de wet.

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie, verwijdering of vergetelheid van uw persoonsgegevens te vragen. Tevens kunt u bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens en onder omstandigheden heeft u recht op het beperken van de gegevensverwerking. Daarnaast bestaat het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Bij ieder verzoek is een individuele afweging mogelijk. U krijgt binnen de daarvoor geldende termijn antwoord op uw verzoek. Bij uw verzoek vragen wij om uw identificatie. Indien de behandeling niet aan uw verwachting voldoet dan kunt u daarvoor een klacht indienen. U kunt uw rechten uitoefenen door een verzoek te sturen aan het adres dat u vindt onder het kopje "Contactgegevens".

Recht op inzage
Dat is het recht van betrokkenen om bijvoorbeeld een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die MKA groep van u verwerkt, met als doel meer grip te verkrijgen op de verwerking van eigen persoonsgegevens.

Gebruikt MKA groep persoonlijke werkaantekeningen als geheugensteuntje? Dan vallen deze aantekeningen niet onder het inzagerecht. Maar slaat MKA groep de aantekeningen vervolgens op in een dossier of verstrekt MKA groep deze aan anderen? Dan heeft u ook recht op inzage in deze aantekeningen.

Recht op Correctie
U heeft het recht om correctie van uw persoonsgegevens te vragen. Dat houdt in dat u een organisatie mag vragen uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. U kunt om correctie vragen als uw persoonsgegevens:

 • feitelijk onjuist zijn;
 • onvolledig zijn of niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld;
 • op een andere manier in strijd met een wet worden gebruikt;
 • reikwijdte correctierecht.

Het correctierecht is niet bedoeld voor het corrigeren van professionele indrukken, meningen en conclusies waarmee u het niet eens bent, voor zover deze ter zake doen. Wel mag u van de organisatie verwachten dat deze in ieder geval uw schriftelijke mening toevoegt aan het dossier. Dat kan vooral een oplossing bieden bij situaties waarbij het om niet objectief vast te stellen feiten gaat.
De beoordeling welke medische gegevens juist zijn, of de gegevens volledig zijn blijft steeds voorbehouden aan MKA groep. Dit is onder andere zo vanwege de vereiste medisch inhoudelijke deskundigheid, de vereiste goede kwaliteit van de geleverde zorg en vanwege de plichten die MKA groep heeft als goed hulpverlener.

Recht op Vergetelheid
U kunt MKA groep verzoeken om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te wissen. MKA groep zal uw gegevens, na ontvangst van een schriftelijk verzoek, daartoe zonder onredelijke vertraging wissen, indien:

 • de gegevens niet langer meer nodig zijn voor het doel waarvoor MKA groep deze verwerkt;
 • u ons niet langer toestemming geeft om uw persoonsgegevens te verwerken;
 • u bezwaar maakt tegen de verwerking van de persoonsgegevens en er geen reden is waarom MKA groep
 • de gegevens nog langer mag bewaren;
 • de gegevens door MKA groep zijn verwerkt in het kader van direct marketing;
 • de persoonsgegevens niet door MKA groep hadden mogen worden verwerkt (‘onrechtmatige verwerking’);
 • de wet MKA groep verplicht de persoonsgegevens te wissen.


Recht van bezwaar
Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Bijvoorbeeld: een cliënt(e) van MKA groep heeft meegedaan aan een medisch onderzoek en komt er later achter dat een bekende van hem/haar als onderzoeker bij die organisatie werkt en heeft dan liever niet dat de onderzoeksgegevens worden gebruikt.

Recht op beperking
Het recht om minder persoonsgegevens te laten verwerken. Ook hier zijn verschillende situaties denkbaar, zoals: de persoonsgegevens zijn mogelijk onjuist, de verwerking is onrechtmatig, de persoonsgegevens zijn niet meer nodig en/of een betrokkene maakt bezwaar.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U heeft het recht om de door u aan MKA groep verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst.

Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor 'papieren' verwerkingen). U bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere partij.

U heeft tevens het recht om schriftelijk bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u bezwaar maakt, verzoeken wij u om aan ons toe lichten waarom u het niet eens bent met de verwerking van uw persoonsgegevens.

Het uitoefenen van bovenstaande rechten is in principe kosteloos behoudens misbruik. U oefent de rechten uit door schriftelijk contact op te nemen met onderstaande contactgegevens. MKA groep zal uw vraag/verzoek in beginsel binnen drie werkdagen beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw vraag/verzoek meer tijd kosten, dan zullen wij u hiervoor binnen de gestelde drie werkdagen informeren.

MKA groep kan bij alle vragen en/of verzoeken vragen om nader bewijs van uw identiteit. Dit doen wij om te voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de persoonsgegevens. Om de afhandeling van uw verzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen verzoeken wij u dan ook op voorhand een kopie van uw identiteitsbewijs mee te zenden. Schrijft u op de kopie dat het een kopie betreft; voor wie en met welk doel de kopie verstrekt wordt en de datum waarop u de kopie afgeeft. De kopie van uw identiteitsbewijs wordt alleen ter vaststelling van uw identiteit gebruikt en na vaststelling direct vernietigd.

Individuele afweging bij ieder verzoek
De hiervoor beschreven rechten zijn geen absolute rechten. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat aan een bepaald verzoek geen gehoor kan worden geven. Indien dat zo is dan wordt dat gemotiveerd kenbaar gemaakt.

Wij gaan slechts over tot verstrekking van persoonsgegevens van (ex)-cliënten aan derden als we hiertoe wettelijk verplicht worden of als we hiervoor schriftelijke expliciete toestemming hebben ontvangen van de betrokkenen (de cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger).

Dit betekent dat voordat we kunnen aangeven of een cliënt ooit zorg van ons heeft ontvangen we schriftelijke toestemming nodig hebben van deze cliënt (of diens vertegenwoordiger). Na ontvangst en registratie van deze specifiek aan MKA groep gegeven toestemming tot verstrekking van het dossier kunnen we de zorginstelling informeren en indien mogelijk voorzien van het dossier. Het overdragen van een dossier of bepaalde persoonsgegevens worden op een beveiligde en versleutelde manier verzonden of toegestuurd met een aangetekende poststuk.

Dit specifieke MKA groep toestemmingsformulier kunt u opvragen via: privacy@mkagroep.nl.

Individuele afweging bij ieder verzoek
De hiervoor beschreven rechten zijn geen absolute rechten. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat aan een bepaald verzoek geen gehoor kan worden geven. Indien dat zo is dan wordt dat gemotiveerd kenbaar gemaakt.

Identificatie
MKA groep kan bij alle vragen/verzoeken vragen om een identiteitsbewijs. Dit doet MKA groep om te voorkomen dat persoonsgegevens aan de verkeerde persoon worden verstrekt of ten onrechte wijzigingen worden aangebracht in persoonsgegevens.

Om de afhandeling van uw verzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen wordt dan ook verzocht op voorhand een kopie van een identiteitsbewijs mee te zenden. Op de kopie moet worden aangegeven dat het een kopie betreft; voor wie en met welk doel de kopie verstrekt wordt en de datum waarop de kopie is afgegeven. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

De kopie van het identiteitsbewijs wordt alleen ter vaststelling van de identiteit gebruikt en de kopie wordt na de vaststelling direct vernietigd.

Termijnen
MKA groep zal de vragen/verzoeken in het algemeen binnen een maand beantwoorden. Mocht de beantwoording van de vragen/verzoeken meer tijd kosten, dan wordt dat binnen een maand aangegeven. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden. Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen.
Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer u ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

Klachten
Indien u van mening bent dat de bepalingen van deze privacyverklaring niet worden nageleefd of uw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens niet worden gerespecteerd, kunt u uw klacht indienen via het contactformulier op onze website. Uw kunt uw klacht ook per post of e-mail aan ons toezenden. Onze contactgegevens treft u hieronder onder ‘Contactgegevens’. Onze klachtenregeling is van toepassing. Deze kunt u raadplegen via onze website (https://mkagroep.nl/patienten/klachten).

MKA groep neemt de bescherming van uw gegevens serieus. MKA groep heeft alle redelijke en passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Informatie Beveiliging heeft continue aandacht binnen onze organisatie.

MKA groep neemt de bescherming van uw gegevens serieus. MKA groep heeft meerdere technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Informatie Beveiliging heeft continue aandacht binnen onze organisatie. Hierbij kunt u denken aan:

 • passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan;
 • encryptie van data;
 • versleutelde communicatie:
 • behandeling van de data als zijnde vertrouwelijk;
 • vertrouwelijk met alle persoonsgegevens omgaan. We zorgen ervoor dat alleen mensen die bij uw gegevens mogen komen dat kunnen. Dit geldt voor de computers maar ook voor alle locaties van MKA groep;
 • personen die namens MKA groep toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding:
 • goede beveiligingsmaatregelen hebben genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, oneerlijke toegang en diefstal. Zo beveiligen we de computers en netwerken volgens nationale standaarden en houden we onze locaties veilig. Papieren gegevens gaan in afgesloten dossierkasten, onze medewerkers laten geen gegevens liggen en verzamelen geen overbodige gegevens;
 • gegevens verwijderen als we deze niet meer nodig hebben. Zo blijft er niet onnodig lang informatie over u beschikbaar. Natuurlijk zijn we soms verplicht om zaken langer te bewaren: uw medisch dossier blijft bijvoorbeeld 20 jaar bewaard.

Wij gebruiken persoonsgegevens omdat het nodig is voor het uitvoeren van onze diensten. Vaak bewaren we ook persoonsgegevens omdat dat moet vanwege wettelijke, financiële en/of fiscale verplichtingen.

Functionaris Gegevensbescherming
MKA groep heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Deze Functionaris Gegevensbescherming is de onafhankelijke toezichthouder ten aanzien van de omgang met persoonsgegevens en privacy binnen MKA groep en is te bereiken via fg@mkagroep.nl.