U accepteert dat de door u aangereikte, of in de toekomst aan te reiken, persoonlijke gegevens in een Elektronisch Patiëntendossier kunnen worden opgeslagen. MKA groep verwerkt persoonsgegevens om op de eerste plaats zorg aan haar patiënten te kunnen leveren. Daarnaast worden persoonsgegevens verwerkt voor het uitvoeren van de administratie alsmede andere interne beheersactiviteiten om te voldoen aan de wettelijke administratie- en bewaarplicht. Ook kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken om met u in contact te treden en te reageren op door u gestelde vragen en/of voor wetenschappelijke- en onderzoeksdoeleinden, voor zover dit op grond van de privacy wet- en regelgeving is toegestaan. Voorbeelden van dergelijk onderzoek zijn het opstellen van rapportages of statistieken en het doen van onderzoek ter verbetering van de zorgverlening zoals het (patiënt)tevredenheidsonderzoek.
 
MKA groep is verantwoordelijk voor de beveiliging van uw persoonsgegevens. MKA groep verstrekt actief geen persoonsgegevens aan derden. Indien wij wel persoonsgegevens aan derden verstrekken, zal daarvoor altijd voorafgaand uitdrukkelijk toestemming verkregen worden van u, tenzij dat niet hoeft volgens de wet.

U heeft het recht op inzage, rectificatie en verwijdering van uw persoonsgegevens, zoals beschreven in de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Indien u van mening bent dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of uw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens niet worden gerespecteerd, kunt u uw klacht indienen via het contactformulier op onze website.

Lees hier het volledige privacyreglement